Zeng Xiaolian Art Museum / Elepheno Architects

Zeng Xiaolian Art Museum / Elepheno Architects

Zeng Xiaolian Museum of Art / Elepheno Architects - exterior photography, forestZeng Xiaolian Museum of Art / Elepheno Architects - exterior photography, facade, gardenZeng Xiaolian Art Museum / Elepheno Architects - Interior PhotographyZeng Xiaolian Museum of Art / Elepheno Architects - interior photography, arch, arcade, pillar+ 32